Algemene voorwaarden

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op fora, etc., op alle aan Start met Gemak toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, www.startmetgemak.nl.

Licentie en privacy

2.1 Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u Start met Gemak en een blijvende licentie om deze inhoud, of een deel daarvan, op welke manier dan ook openbaar te maken, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Vindt u inhoud op de Website dat ten onrechte is geplaatst dan kunt u contact opnemen via [email protected].

2.2 Het privacy statement van Start met Gemak is van toepassing op ieder gebruik van de Start met Gemak-websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

2.3 In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij – ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan – uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

Slotbepalingen

Start met Gemak behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een Start met Gemak-website samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.