Algemene voorwaarden | Start Met Gemak

Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN START MET GEMAK B.V. 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. Start Met Gemak: Start Met Gemak B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Sint Christoffelstraat 12, 6041 JS te Roermond. 

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Start Met Gemak een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

4. Partijen: Start Met Gemak en de Wederpartij gezamenlijk. 

5. Overeenkomst: iedere tussen Start Met Gemak en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Start Met Gemak zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten. 

6. Diensten: alle dienstverlening en werkzaamheden waartoe Start Met Gemak zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: 

– het realiseren en leveren van een Werk; 

– hosting; 

– domeinnaamregistratie; 

– online marketing. 

7. Werk: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Start Met Gemak vervaardigd of te vervaardigen werk, zoals een website, fotoproductie, huisstijl, logo, banners en print- of drukwerk, zoals flyers, folders, magazines, visitekaartjes, catalogi en briefpapier. 

8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Start Met Gemak en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Start Met Gemak worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van Start Met Gemak. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Iedere offerte van Start Met Gemak is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van Start Met Gemak kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Start Met Gemak worden herroepen. 

2. Aan een offerte van Start Met Gemak die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Start Met Gemak die gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. 

3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij de offerte van Start Met Gemak, op de eventueel daartoe door Start Met Gemak aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Start Met Gemak anders aangeeft. 

4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

ARTIKEL 4. | DERDEN 

1. Start Met Gemak is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Ten aanzien van hosting, domeinnaamregistratie en drukwerk geldt dat deze Diensten altijd volledig door derden worden verzorgd. 

2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Start Met Gemak de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Start Met Gemak, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst. 

4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Start Met Gemak nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Start Met Gemak zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen. 

5. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Start Met Gemak bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Start Met Gemak gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden. 

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder documentatie, afbeeldingen etc. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Start Met Gemak voorgeschreven wijze, aan Start Met Gemak te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Start Met Gemak verstrekte informatie. 

2. De Wederpartij dient Start Met Gemak voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. 

ARTIKEL 6. | UITVOERINGS- EN (OP)LEVERINGSTERMIJNEN 

Alle door Start Met Gemak vermelde en/of tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Start Met Gemak treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Start Met Gemak Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Start Met Gemak de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

ARTIKEL 7. | MEERWERK 

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Start Met Gemak is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Start Met Gemak prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Wederpartij doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt afgesproken, terwijl de Wederpartij redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door Start Met Gemak gehanteerde tarieven. Start Met Gemak zal op verzoek van de Wederpartij te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk. 

ARTIKEL 8. | WERKEN: UITVOERING, (OP)LEVERING EN RECLAMES 

1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk naar eigen technisch en creatief inzicht van Start Met Gemak uitgevoerd. 

2. Indien het Werk een website betreft, staat Start Met Gemak ervoor in dat deze geschikt is voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden. 

3. Een Werk met betrekking tot webdesign, een grafisch ontwerp en print-/drukwerk, is gebaseerd op het door Start Met Gemak verstrekte en door de Wederpartij goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Wederpartij leidt tot het definitieve Werk. 

4. Een Werk met betrekking tot fotografie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën, overeengekomen specificaties. Wijziging van geleverde foto’s is uitsluitend mogelijk ten aanzien van elementen die na de dag van de fotografie redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn. 

5. Levering van grafische ontwerpen en andere bestanden geschiedt langs elektronische weg, op een door Start Met Gemak te bepalen, doch passende wijze. Levering van druk-/printwerk geschiedt op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien in geval van bezorging geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. 

6. In geval van levering van een Werk middels WeTransfer, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het op tijd downloaden en opslaan van het Werk, en wel vóór verstrijken van de houdbaarheid van de downloadlink. 

7. Indien de Wederpartij een door Start Met Gemak (op)geleverd concept van het Werk goedkeurt, leidt deze goedkeuring tot het definitieve Werk en zijn kosteloze correcties zoals hierna bedoeld niet langer mogelijk. De Wederpartij maakt gedurende vier weken na oplevering van het eerste concept van het Werk aanspraak op kosteloze correcties, doch uitsluitend voor zover de aard en/of omvang van hetgeen oorspronkelijk ten aanzien van het ontwerp van het Werk is overeengekomen, niet wordt verlaten. Dergelijke correcties vallen dan ook buiten het bereik van de kosteloze correcties. Eventueel door de Wederpartij gewenste correcties die buiten het bereik van de kosteloze correcties vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover de gewenste correcties mogelijk zijn, aan de hand van een nader tussen Partijen vast te stellen meerprijs uitgevoerd. 

8. De Wederpartij dient bij oplevering van het Werk (waaronder concepten daarvan mede begrepen), binnen zeven dagen te onderzoeken of Start Met Gemak de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient Start Met Gemak daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Wederpartij het Werk als definitief aanvaardt. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt of niet tijdig een beroep doet op correctie van het Werk, vloeit er voor Start Met Gemak uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Wederpartij geen enkele verplichting voort. 

9. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij uitvoering gegeven aan de toepasselijke kosteloze correcties ten aanzien van het Werk c.q., indien zulks redelijkerwijs van Start Met Gemak kan worden gevergd, correcties tegen een nader over een te komen meerprijs. 

10. Start Met Gemak is onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het (op)geleverde Werk indien het (op)geleverde Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het (op)geleverde Werk, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak. 

ARTIKEL 9. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN 

1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel. 

2. De Wederpartij is gehouden om een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Start Met Gemak onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Start Met Gemak mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Start Met Gemak Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Start Met Gemak ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Start Met Gemak ter zake. 

3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Start Met Gemak te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen. 

4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Start Met Gemak uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort. 

5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan. 

ARTIKEL 10. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST 

Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Start Met Gemak gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Start Met Gemak aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. In geval van betaling in termijnen, zijn alle resterende termijnen terstond opeisbaar in geval de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds annuleert. 

ARTIKEL 11. | HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE 

1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een Overeenkomst betreffende hosting en/of domeinnaamregistratie, aangegaan voor de duur van 12 maanden. 

2. Een Overeenkomst betreffende hosting en/of domeinnaamregistratie wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd. 

3. Een Overeenkomst betreffende hosting en/of domeinnaamregistratie eindigt door opzegging per e-mail. De Overeenkomst eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. 

4. Start Met Gemak is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Overeenkomst betreffende hosting en/of domeinnaamregistratie te wijzigen. Start Met Gemak zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. De prijswijziging zal evenwel niet eerder van kracht worden dan wanneer de initiële bepaalde looptijd is verstreken. 

5. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Start Met Gemak fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd. 

6. Start Met Gemak zal nimmer het eigendom claimen van een aan de Wederpartij toegekende domeinnaam. Het verhuizen van een domeinnaam op verzoek van de Wederpartij kan steeds geschieden. Een verzoek tot verhuizing van een domeinnaam geldt als opzegging van de Overeenkomst waarop de domeinnaam betrekking heeft. Na een verzoek van de Wederpartij tot verhuizing van een domeinnaam, zal Start Met Gemak de verhuistoken binnen vijf dagen aan de Wederpartij verstrekken. 

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Start Met Gemak is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Start Met Gemak ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Start Met Gemak in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Start Met Gemak gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld. 

3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Start Met Gemak op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 

4. De Wederpartij is verplicht de schade die Start Met Gemak ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

5. Indien Start Met Gemak de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle nog openstaande (termijn)vorderingen op de Wederpartij, terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 13. | OVERMACHT 

1. Start Met Gemak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer en fouten of tekortkomingen van derden die Start Met Gemak bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en waarop Start Met Gemak redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. 

2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Indien Start Met Gemak bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Start Met Gemak vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. 

2. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling maandelijks verspreid over een periode van 12 maanden, voor het eerst in de maand waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen. In geval van hosting wordt de Overeenkomst evenwel stilzwijgend verlengd indien geen tijdige opzegging heeft plaatsgevonden, e.e.a. conform het bepaalde in artikel 11. In geval van stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst zullen de betalingsverplichtingen van de Wederpartij eveneens voortduren. 

3. Indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk betaling in termijnen is overeengekomen, is Start Met Gemak gerechtigd betaling van het totaalbedrag te vorderen bij totstandkoming van de Overeenkomst. 

4. De budgetten voor online marketingcampagnes zijn niet bij de prijs van de Diensten inbegrepen; de Wederpartij is verantwoordelijk voor de betaling van deze externe kosten aan de betreffende derden. De Wederpartij is in dat kader voorts zelf verantwoordelijk voor het instellen van haar advertentiebudgetten en, voor zover van toepassing, de duur van adverteren. De kosten in verband met het stilzwijgend door laten lopen van advertentiecampagnes of foutief ingestelde budgetten, kunnen nimmer op Start Met Gemak worden verhaald. 

5. Start Met Gemak is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Start Met Gemak. 

6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Start Met Gemak aangewezen wijze en binnen de door Start Met Gemak aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Start Met Gemak een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 

7. Start Met Gemak is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. 

8. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat. 

9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument. 

10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. 

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Start Met Gemak is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met: 

– onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens; 

– iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede; 

– een andere omstandigheid die niet aan Start Met Gemak kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van downtime bij hosting waarvoor de betreffende hostingprovider voor de Wederpartij aanspreekpunt en verantwoordelijke is. 

2. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Start Met Gemak ter zake opgeleverde websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Wederpartij deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Wederpartij voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Start Met Gemak ook daarin voorziet. 

3. Start Met Gemak is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde of gehoste website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden. 

4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Start Met Gemak nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Wederpartij, met name niet in geval dit geschiedt door toedoen van de Wederpartij of een door haar aangewezen derde. 

5. Start Met Gemak is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.  

6. Start Met Gemak is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Start Met Gemak afhankelijk is. 

7. Start Met Gemak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Start Met Gemak is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Start Met Gemak in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Start Met Gemak aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Start Met Gemak toegerekend kunnen worden; 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 

8. Mocht Start Met Gemak aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Start Met Gemak te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Start Met Gemak hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Start Met Gemak ter zake vervalt. 

9. De aansprakelijkheid van Start Met Gemak is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Start Met Gemak betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Start Met Gemak nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Start Met Gemak daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Start Met Gemak dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over het laatste zes maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen. 

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Start Met Gemak een jaar. 

11. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Start Met Gemak goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Start Met Gemak in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan. 

12. De Wederpartij vrijwaart Start Met Gemak van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Start Met Gemak toerekenbaar is. Indien Start Met Gemak uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Start Met Gemak zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Start Met Gemak, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Start Met Gemak en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Start Met Gemak dan wel een derde die geldt als maker van het Werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Start Met Gemak (op)geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Start Met Gemak of de derde-rechthebbende. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een (op)geleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een (op)geleverd Werk aan te passen dan wel te hermonteren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Start Met Gemak of de derde-rechthebbende. 

2. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Start Met Gemak bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Wederpartij van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk. 

3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op het (op)geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde muzieklicenties. 

4. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Start Met Gemak het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. 

5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij. 

6. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is Start Met Gemak te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Wederpartij niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken. 

7. Start Met Gemak heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Wederpartij is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens “het ruwe materiaal”. Het bedoelde gebruik door Start Met Gemak is evenwel slechts mogelijk nadat het Werk reeds aan de Wederpartij is (op)geleverd. 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Start Met Gemak aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.